Avukat Scripti
Anasayfa >> Makaleler >> ÖLÜM TAZMİNATI NEDİR ?
ÖLÜM TAZMİNATI NEDİR ?

  ÖLÜM TAZMİNATI NEDİR ?

ÖLÜM TAZMİNATI NEDİR ?

21 ŞUBAT 2015

İŞÇİ veya İŞVERENİN ÖLÜMÜ HALİNDE ÖLÜM TAZMİNATI

Ülkemizde, çoğu kişi tarafından bilinmeyen, duygusal nedenlerle de pek uygulanmayan konulardan biri de ölüm tazminatıdır.İş kazası olması durumunda hemen tamamı yargıya intikal etmesine rağmen , diğer tazminat olan bu konu es geçilmektedir.

 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 440. Maddesinde işçinin ölümü düzenlenmiş olup madde metni şu şekildedir :, sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zarar için mirasçılardan hakkaniyete uygun bir tazminat isteminde bulunabilir. ’:İşçinin ölümü halinde mirasçılarına ödenir.Dava yoluyla talep edilmesi halinde mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır. Zamanaşımı 10 yıldır

Ölüm Tazminatı

ÖLÜM TAZMİNATININ HUKUKİ

nda :İşçinin ölümü halinde mirasçılarının yanı sıra bakmakla yükümlü olduğu kişilere de ödenir.Dava yoluyla talep edilmesi halinde yasal faiz uygulanır.Zamanaşımı 10 yıldır DURUMU

Her ne kadar Türk Borçlar Kanunu’nda işçinin ölümü halinde hak sahiplerinin ölüm tazminatına hak kazanacağı düzenlenmiş

olmakla beraber, öğretide bu tazminatın Borçlar Kanunu’na tabi işçilere ödeneceği görüşü hakimdir. Fakat Türk Borçlar Kanunu’nun genel bir kanun olduğu ve bu nedenle tüm işçilerin bu tazminattan faydalanabileceği görüşü de ileri sürülmektedir.

‘ Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür. ’

Görüldüğü üzere madde metni açık olup bir işçinin ölümü halinde hak sahiplerine ödenmesi gereken tazminat miktarları belirtilmiştir. Bu madde metnine göre ödenmesi gereken tazminata ‘ölüm tazminatı’ denmektedir.

*Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki ; işçinin iş kazası nedeniyle ölmesi halinde kendisinin ve/veya hak sahiplerinin hakları ayrı tutulmalı ve bu maddeye göre neticeye gidilmemelidir. Nitekim iş kazasının niteliğ itibariyle işverenin farklı türden bir sorumluluğu bulunmaktadır.

İşverenin Ölümü ve İşverenin Ölümü Halinde

Türk Borçlar Kanunu’nun 441. Maddesinde de işverenin ölümü halinde neler olacağı ve hak sahiplerinin haklarını kimlerde talep edeceği düzenlenmiştir. Buna göre Türk Borçlar Kanunu’nun 441. Maddesi şu şekildedir :

İşverenin ölümü halinde, yerini mirasçıları alır. Bu durumda işyerinin tamamının veya bir bölümünün devri ile gerçekleşen hizmet ilişkisinin devrine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Hizmet sözleşmesi ağırlıklı olarak işverenin kişiliği dikkate alınmak suretiyle kurulmuşsa, onun ölümüyle kendiliğinden sona erer. Ancak, işçi

Görüldüğü üzere bir işverenin ölümü halinde işçi, mevcut hakları için işverenin mirasçılarına başvurabilecek ve ilgili tazminat haklarını işverenin mirasçılarından talep edebilecektir.

Ölüm Tazminatı ve Kıdem Tazminatının Farkları

Ölüm tazminatı ve kıdem tazminatının her ikisi de tazminat niteliğinde olmalarına rağmen farklı usüllere tabidirler. Her iki tazminatın aralarında farkın daha net bir şekilde anlaşılması adına tablo ile açıklama yapmak istemekteyiz :

Kıdem Tazminatı

 

nda

 


 
Adres
Tel: 0212 528 29 06 GSM :0 (532) 462 22 99
Fax: 0212 528 29 07
Hakkımızda Randevu Formu Vekaletname
Banka Hesapları Faaliyet Alanlarımız Kariyer
Galeri Makaleler İletişim